• Baltica Crew Drill
  • Fire drill

Säkerhet

Rederiets kontor och fartyg är certifierade enligt IMO:s så kallade ISM-kod. Detta innebär att rederiet har tagit fram, sammanställt samt följer skrivna rutiner rörande säkerhet och miljöskydd. Dessa rutiner har godkänts och certifierats av Sjöfartsverket i Finland.

Vår målsättning är att:

  • skapa och upprätthålla rutiner för en säker och miljövänlig sjöfart i enlighet med internationella, nationella och lokala regler och riktlinjer
  • fortlöpande förbättra rederiledningens och de anställdas kunskaper om säkerhet och miljö
  • ständigt förbättra säkerhets- och miljöskyddet samt förebygga att olyckor och föroreningar sker
  • införa och fortlöpande följa upp rederiets kortsiktiga och långsiktiga miljömål
  • minska på luftföroreningarna från rederiets fartyg

För hela vår säkerhets- och miljöpolicy, se bilaga nedan.

Alla våra fartyg är klassade av DNV GL och uppfyller alla nu gällande miljökrav.

Nybyggena Misana och Misida har vardera två Wärtsilä 46F huvudmaskiner för högre säkerhet och bunkeroptimering vid olika farter. Huvudmaskinerna är utrustade med common rail bränsleinspruting och wetpac avgasreningssystem för reduktion av kväveoxider (NOx) med upp till 50%. Alla bunkertankar skyddas av dubbelt skrov och fartygen är också försedda med högeffektiva Marinfloc länsvattenseparatorer. Misana och Misida uppfyller Germanischer Lloyds krav för klassbeteckning "Environmental passport" och "Ballast water management".

Certifikat och Policy

Södragatan 13, AX-22100 Mariehamn, Finland

Phone: +358 18 528 282 • E-mail: info@godbyshipping.fi